Γονείς

Ώρες ενημέρωσης γονέων και κηδεμόνων.

Οι καθηγητές δέχονται τους γονείς των μαθητών/τριων τους για ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ και ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ κάθε ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ σε συγκεκριμένη ώρα μετά την οριστικοποίηση του ωρολογίου προγράμματος και ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ για δικαιολόγηση απουσιών.

 

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Τα τακτικά μέλη (από το 2013) του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου :

Πρόεδρος: Δημήτριος Κοτσάκης

Αντιπρόεδρος: Αϊντίν Ραμαδάν

Γραμματέας: Αλεξάνδρα Ζερδελίδου

Ταμίας: Γεώργιος Καρατσάης

Μέλος: Δανιήλ Εμμανουηλίδης

Μέλος: Αικατερίνη Ζησίδου

Μέλος: Αναστασία Εμμανουηλίδου

Τα αναπληρωματικά μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου :

Μέλος: Νασούφ Γιοκμέν

Μέλος: Μουρατίδου Άννα

Μέλος: Μουστά Κερήμ

Για την επικοινωνία σας με τα μέλη του Συλλόγου τα τηλέφωνά τους βρίσκονται στη Διεύθυνση και Υποδιεύθυνση του σχολείου.

 

Επιστολή ενημέρωσης προς τους γονείς και κηδεμόνες.

Αγαπητοί γονείς – κηδεμόνες,

Μια νέα σχολική χρονιά ξεκινά με αρκετές δυσκολίες και προβλήματα, τα οποία προσπαθούμε με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων (μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς, διοίκηση, πολιτεία, φορείς  τοπικής αυτοδιοίκησης και τοπική κοινωνία) να αντιμετωπίσουμε.

Στόχος μας είναι η εύρυθμη λειτουργίας του σχολείου μας και η προαγωγή του εκπαιδευτικού, παιδαγωγικού και κοινωνικού έργου που επιτελείται σ? αυτό.

«Τα παιδιά σας είναι και δικά μας παιδιά». Είναι σημαντικό λοιπόν να υπάρχει επικοινωνία, ανοιχτός διάλογος, στενή συνεργασία, αμοιβαία ενημέρωση και πληροφόρηση μεταξύ του Σχολείου και της Οικογένειας.

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 

Η αξιολόγηση των μαθητών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διδακτικής διαδικασίας και όλες οι διαδικασίες αξιολόγησης λαμβάνουν υπόψη τους επιδιωκόμενους διδακτικούς στόχους.

Ο μαθητής αξιολογείται από:

 1. Την καθημερινή προφορική εξέταση και την όλη συμμετοχή του μαθητή στη διδακτική ? μαθησιακή διαδικασία
 2. Τις ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ)
 3. Τις ωριαίες υποχρεωτικές γραπτές δοκιμασίες, που γίνονται χωρίς προειδοποίηση ανά μία κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων τριμήνων και καλύπτουν την ύλη της ευρύτερης διδακτικής ενότητας υπό τον όρο ότι προηγήθηκε κατά το προηγούμενο μάθημα σχετική ανακεφαλαίωση
 4. Τις εργασίες που εκτελούν οι μαθητές στο σχολείο ή στο σπίτι στα πλαίσια της καθημερινής διδακτικής εργασίας
 5. Τις συνθετικές δημιουργικές εργασίες.
 6. Τις ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις του Ιουνίου
 7. Σε συγκεκριμένα μαθήματα, στα οποία δεν προβλέπεται γραπτή δοκιμασία, διαφοροποιείται ανάλογα ο τρόπος αξιολόγησης.

Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 

Η φοίτηση των μαθητών χαρακτηρίζεται:

1. ΕΠΑΡΚΗΣ, όταν ο μαθητής:

α. έχει σύνολο απουσιών το έτος μέχρι 64

β. έχει σύνολο απουσιών 114 από τις οποίες οι πάνω από 64 είναι δικαιολογημένες και οφείλονται σε ασθένεια

γ. (ειδική περίπτωση) έχει σύνολο απουσιών 164, από τις οποίες δικαιολογεί τις πάνω από 64 και έχει βαθμό τουλάχιστο 15 και διαγωγή «κοσμιότατη».

2. ΕΛΛΙΠΗΣ  και παραπέμπεται σε ολική εξέταση το Σεπτέμβριο, όταν ο μαθητής:

α. κάνει πάνω από 114 απουσίες και έχει όχι περισσότερες από 164, αφού δικαιολογήσει όλες τις πέραν των 64

β. (ειδική περίπτωση) έχει σύνολο απουσιών 214, έχει δικαιολογήσει τις πάνω από 64 και έχει γενικό βαθμό 15 και διαγωγή «κοσμιότατη».

3. ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ  και απορρίπτεται, όταν ο μαθητής :

έχει σημειώσει πάνω από τις 64 απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμιά από τις ειδικές περιπτώσεις των παραγράφων (1) και (2).

Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξ? ολοκλήρου ο γονέας – κηδεμόνας του. (Π.Δ. 485/1983) Σε κάθε περίπτωση ο γονέας – κηδεμόνας οφείλει να προσέρχεται το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου για να ενημερώνεται υπεύθυνα για τη φοίτηση του μαθητή.

Για δικαιολόγηση απουσιών:

 • Για απουσίες – λόγω ασθενείας ή σοβαρών οικογενειακών λόγων – έως δύο (2) ημερών αρκεί ενυπόγραφο σημείωμα του κηδεμόνα, το οποίο προσκομίζεται από τον ίδιο αποκλειστικά  δέκα (10) μέρες το πολύ από την επάνοδο του μαθητή στο σχολείο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Με αυτόν τον τρόπο δικαιολογούνται έως 10 ημέρες το χρόνο.

 • Για απουσίες άνω των δύο (2) ημερών απαιτείται ιατρική βεβαίωση, που να βεβαιώνει το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας, η οποία χρησιμεύει ως δικαιολογητικό για τις αντίστοιχες απουσίες. Προσκομίζεται το αργότερο τη δέκατη (10η ) μέρα από την επάνοδο του μαθητή στο σχολείο.

Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 

Επιδιώκουμε και παροτρύνουμε τους μαθητές/τριες μας να συμπεριφέρονται υπεύθυνα, δημοκρατικά, ισότιμα και με τον οφειλόμενο σεβασμό προς τον εαυτό τους, τον εκπαιδευτικό, το συμμαθητή τους, τη σχολική περιουσία και τους κανόνες λειτουργίας του Σχολείου.

Αποκλίσεις συμπεριφοράς αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία με την εφαρμογή των σχολικών ποινών – κυρώσεων, με στόχο πάντα τη συνειδητοποίηση του παραπτώματος και των συνεπειών του, την αποτροπή, το συνετισμό και τη συνεργασία. Παράλληλα γίνεται και ενημέρωση των γονέων.

ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΙΣΜΑ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, απαγορεύεται οι μαθητές να έχουν στο σχολείο κινητά τηλέφωνα, έστω και απενεργοποιημένα. Ζητούμε τη συνεργασία όχι μόνο των μαθητών αλλά και των γονέων: Η παρουσία των κινητών τηλεφώνων είναι επιζήμια για την υγεία των παιδιών, αποσπά την προσοχή και την συγκέντρωση τους, δε συμβάλλει στη δημιουργία ήρεμου κλίματος και εγκυμονεί κινδύνους από τη δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο προσωπικών δεδομένων των παιδιών.

Σύμφωνα με το Νόμο, το κάπνισμα απαγορεύεται εντός του Σχολείου και του αύλειου χώρου.

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Κατά τις ώρες λειτουργίας του Σχολείου οι μαθητές οφείλουν να βρίσκονται εντός του χώρου του σχολείου και να μην εξέρχονται από την αυλή.

Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 2368/09-01-07 έγγραφο του ΥΠΕΠΘ οι θύρες εισόδου – εξόδου παραμένουν κλειστές καθ? όλη τη διάρκεια λειτουργίας του Σχολείου για να:

 • διαφυλάσσεται η ασφάλεια των μαθητών
 • αποτρέπεται η αναίτια είσοδος και έξοδος αυτών από τον προαύλιο χώρο του σχολείου
 • αποτρέπεται η είσοδος ατόμων που ουδεμία σχέση έχουν με τη λειτουργία του σχολείου.

Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Με τη Διεύθυνση του Σχολείου:

Η επικοινωνία σας με το σχολείο για θέματα που αφορούν στη Διεύθυνση του σχολείου μπορεί να γίνεται καθημερινά προσωπικά ή τηλεφωνικά.

 • Με τους εκπαιδευτικούς:

Οι εκπαιδευτικοί δέχονται τους γονείς των μαθητών/τριων τους για ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ και ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ κάθε ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ σε συγκεκριμένη ώρα όπως έχει ανακοινωθεί μετά την οριστικοποίηση του ωρολογίου προγράμματος.

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ &  ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Σκοπός του Σχολείου δεν είναι μόνο η απόκτηση γνώσεων. Στοχεύει παράλληλα να δώσει διέξοδο στον αυθορμητισμό, τη δημιουργικότητα, την αυτενέργεια και την πρωτοβουλία των μαθητών και να αναπτύξει την υπευθυνότητα, την αλληλεγγύη, τη συνεργασία και το συλλογικό πνεύμα. Στοχεύει επίσης να βοηθήσει τους μαθητές/τριες ν? ανιχνεύσουν τις δεξιότητές τους, να καλλιεργήσουν τις ικανότητες τους, ευαισθητοποιώντας και ενεργοποιώντας τους σε θέματα σχετικά με το περιβάλλον, την κοινωνία, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, την υγεία, τα εικαστικά κλπ.

Δημιουργούνται ομάδες παιδιών που σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς τους πραγματοποιούν τις παραπάνω καινοτόμες δράσεις. Παροτρύνετε λοιπόν τα παιδιά σας να συμμετέχουν ενεργά σ? αυτές διότι καλλιεργούν αυριανούς ελεύθερους, υπεύθυνους πολίτες, με ευαισθησία και αίσθημα ευθύνης.

Μαζί, εκπαιδευτικοί και γονείς, θα διασφαλίσουμε την επιτυχία και την πρόοδο των δικών μας παιδιών

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ ΚΟΤΣΑΚΗ